Privacy Reglement

 

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden . Dit is noodzakelijk om u (medisch)goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van Lutmers Fysiotherapie:

Lutmers Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen , voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: Voor fysiotherapeutische zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid en voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. Deze gegevens worden geanonimiseerd aangeboden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw fysiotherapeut, maar ook via onze website.
 • Naast de behandelend fysiotherapeut heeft ook een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn andere fysiotherapeuten in de praktijk en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
 • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling .
 • Er zal aan derden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Het dossier dat wij met uw gegevens maken bewaren wij gedurende 15 jaar(vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is , bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar. Uw gegevens worden digitaal opgeslagen. deze zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw fysiotherapeut/medewerkers bekend is.
 • Indien u van mening bent dat er ten aanzien van uw gegevens op een onjuiste manier wordt omgegaan, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling zoals elders op deze website is aangegeven.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden .
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor  zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien het nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijk) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijk regeling niet bewaard moet blijven.
 • Het recht op het toevoegen van en eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten , dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe fysiotherapeut (buiten de praktijk van Lutmers Fysiotherapie) kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de hoogte is van uw (medisch) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand., nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe fysiotherapeut.

Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie hiervan. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen  voldoende zijn beveiligd (bijvoorbeeld via Zorgmail).

Tot slot

In geval van vragen en problemen kunt u zich wenden tot de verwerkingsverantwoordelijken van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt: P.J.Looren de Jong, M.H.M.Melis namens de Maatschap voor Fysiotherapie Lutmers. Zij zijn bereikbaar in de praktijk of er kan via de receptie een afspraak gemaakt worden